Sākums | Iesācējam | Spēlētājiem | Bāze | Ragnaroka leģendas | Galerija | Raksti | Forums | Helps
Saita karte
 
   
RU :: EN


Uzmanību! Pirms Ragnarok spēles uzsākšanas uzmanīgi izlasiet spēles noteikumus! Atcerieties, noteikumu nezināšana neatbrīvo Jūs no atbildības!

BlackWing spēles noteikumi

I Vispārīgie noteikumi

  1. pants. Noteikumu mērķis.

 1. Iepazīstināt Spēlētāju ar spēles kārtības noteikumiem, lai atvieglotu administrācijas pienākumu pildīšanu.
 2. Nodrošināt Spēlētāja tiesību ievērošanu.

  2. pants. Noteikumos lietotie termini.

 1. BlackWing -- serveris, kas uztur spēli Ragnarok Online.
 2. Konts -- uzskaites ieraksts, kas satur Spēlētāju tēlu vai tēlus (spēlē lietots termins - ACCOUNT).
 3. Mobs -- monstrs.
 4. Lagi -- Spēlētāja īslaicīgs atvienojums no spēlēs, kura laikā Spēlētājs pārdzīvo nespēju pārvietoties un kontaktēties ar citiem Spēlētājiem, kā arī uzbrukt mobiem.
 5. PvP -- spēles režīms, kad Spēlētājs cīnās pret Spēlētāju.
 6. Kafra Service -- spēles serviss, kas piedāvā Spēlētājiem dažādas parocīgas funkcijas.
 7. Portāls -- gaisa virpulis, ar kuru palīdzību tiek realizēta pārvietošanās starp kartēm (spēlē lietots termins WARP PORTAL).
 8. Mobtreins -- vairāk nekā 5 monstru savākšana kopā nolūkā gūst pieredzi, vai iztraucēt cita Spēlētāja spēli.
 9. Firewall -- burvju klases spēja taisīt ugunsmūri.
 10. Dead Branch -- manta, ar kuru palīdzību var tikt uzsaukti mobi.
 11. Vending -- pārdevēju klases spēja tirgot.
 12. Komanda -- Spēlētāju apvienība (spēlē lietots termins - PARTY).
 13. Dialogu istabas -- vieta, kurā spēlētāji var kontaktēties savā starpā. (spēlē lietots termins CHAT ROOM).
 14. Spams -- šeit, reklāma.
 15. Bots -- datorprogramma, kas spēlē Spēlētāja vietā.
 16. Logins -- lietotājvārds.
 17. Bans -- aizliegums izmantot noteiktu kontu.
 18. Ekrānšāviņš -- spēles noteikta brīža attēlojums (spēlē lietots termins SCREENSHOT).
 19. Zeny -- naudas vērtība, kas ir izmantojama spēlē.
 20. Online -- tiešsaitē esošie Spēlētāji.
 21. Spēja -- spēlē lietots termins SKILL.

  3.pants. Pārkāpums.

  Ar pārkāpumu jāsaprot:
 1. necenzēti izteicieni;
 2. aizskārums:
  1. uz nacionāla pamata, kā arī, attiecībā uz piederības kādai rasei vai klasei;
  2. uz personīgas nepatikas pret spēlētāju pamata;
 3. šantāža, draudi;
 4. kopēja vai privātā dialoga piesārņošana ar ziņojumiem augšējā reģistrā;
 5. flūds:
  1. liels rindu daudzums īsa laika periodā;
  2. atkārtojušas frāzes;
  3. rakstīšana pa vienam vārdam rindā;
  4. nesakarīgi paziņojumi;
 6. spams: reklāma, reklāmas flūds;
 7. tīkošanās pie citiem spēlētājiem. Ubagošana;
 8. servera darbaspējas vai darba nespējas, GM vai administratora rīcības apspriešana;
 9. tādu spēju izmantošana, kas sekmē datu aizkavi klientā (piemēram, spilgto spēju izmantošana pilsētās).
 10. izlikšanās par administratoru vai GM;
 11. analoģisku BlackWing projektu reklamēšana;
 12. spēlētājam vienlaicīgi attīstot vairāk nekā vienu personāžu (divos logos/datoros).

II Noteikumu subjekti

Administrācija.

  Administrācija -- izpildvaras orgāni, kas uzrauga spēles kārtību.

  4. pants. Administrācijas tiesības:

 1. sankcionēt Spēlētāju darbības;
 2. izskatīt un atrisināt sūdzības un lūgumus;
 3. uzlikt soda sankcijas, kas nav paredzētas šajos noteikumos. Tādā gadījumā tas kļūst par precedentu;
 4. mainīt šos noteikumus bez Spēlētāju piekrišanas;
 5. mainīt klienta un servera programmatūru bez spēlētāju piekrišanas;
 6. neatgriezt spēlētāju lietas, kas bija nozaudētas spēlētāju vainas dēļ;
 7. neatgriezt spēlētāju lietas, kas tika nozagtas;
 8. neatbildēt uz privātiem paziņojumiem.

  5. pants. Administrācijas pienākumi:

 1. brīdināt spēlētājus par servera izmaiņām ar mājas lapu vai foruma palīdzību;
 2. atbildēt uz spēlētāju vēstulēm, ja tās bija uzrakstītas saskaņā ar minētām šajos noteikumos prasībām par vēstules rakstīšanu administrācijai.

Atcerieties! Viss, ko dara Administrācija ir pēc labas gribas un bez kādas atlīdzības. Tāpēc, īstenībā, Administrācijai nav jāpilda nekādi pienākumi.

Spēlētājs.

  Ar Spēlētāju saprot konta vai kontu kopību, kurai piemīt šādi kritēriji:
 1. konta palaišana no viena datora, no kura bija palaists arī pārkāpēja konts;
 2. konta palaišana no vienas IP adreses, no kuras bija palaists arī pārkāpēja konts;
 3. lietu vai naudas nodošana uz bezatlīdzības vai ne tirgus (nevienlīdzīga maiņa) pamata, kā arī, to izmantošana pretlikumīgām darbībām vai to saņemšana pretlikumīgu darbību rezultātā;
 4. reģistrēti konta dati, kas sakrīt ar pārkāpēja konta datiem.
Piezīme 1. Administrāciju neinteresē konta fiziskais vai juridiskais īpašnieks.

  6. pants. Spēlētāja tiesības:

 1. spēlēt serverī BlackWing neatkarībā no nacionālas, rases vai klases piederības, ievērojot spēles noteikumus;
 2. tikt uzklausītam nepieciešamības gadījumā;
 3. paļauties uz GM aizsardzību, ja tiek pārkāpti Spēlētāja tiesības;
 4. piedalīties pasākumos, ja Spēlētājs atbilst pasākuma prasībām, vai ir reģistrēts (gadījumā, ja bija nepieciešama iepriekšēja reģistrācija);
 5. izteikt konstruktīvus piedāvājumus par programmatūras darbību forumā vai pa e- pastu;
 6. pa e- pastu izteikt:
  1. savu neapmierinātību ar GM vai administrācijas pārstāvja rīcību;
  2. sūdzības vai piedāvājumus GM vai administrācijai;
 7. uzdot jautājumus par spēles gaitu palīgiem.

  7. pants. Spēlētāja pienākumi.

 1. neizmantot spēju, lai iztraucētu cita spēlētāja spēli, izņemot PvP;
 2. netraucēt brīvai pārvietošanai starp kartēm;
 3. nelikt privātus dialogus vai veikalus pie Kafras vai portāliem;
 4. neizmantot mobtreinu ar nolūku gūst pieredzi vai iztraucēt cita spēlētāja spēli;
 5. neuzbrukt vai nepiesist monstrus, kurus jau sāka sist cits spēlētājs, bez viņa piekrišanas. (Burvju klasei uzbrukuma sākums ir Firewall spējas izmantošana vai citu aizsargājošo spēju. Izņēmums: monstri, kas bija izsaukti ar dead branch palīdzību);
 6. nevākt cita lietas bez tā īpašnieka piekrišanas;
 7. izmantot spēju Vending tikai noteiktā vietā;
 8. cienīt citus spēlētājus un citu profesiju pārstāvjus;
 9. cienīt administrācijas pārstāvjus, GM, un serveru kā tādu;
 10. neizmantot botus, vai citas programmas, kas piedalās spēles gaitā;
 11. neizmantot klienta kļūdās nolūka iegūst sev labumu, izmaminito klientu. Kļūdas atrašanas gadījuma ziņot par to administrācijai;
 12. neprasīt GM to, kas viņam nepienākas dot;
 13. netraucēt GM ar jautājumiem, kas neattiecas uz viņa tiešajiem pienākumiem;
 14. katrs spēlētājs ir patstāvīgi atbildīgs par visiem vārdiem un rīcībām spēlē.

Grupa.

Grupa -- ģilde, komanda vai dialogu istabas.

  8. pants. Atbildība grupā.

 1. Par komandas iekšējo kārtību atbild attiecīgas komandas dalībnieki.
 2. Par noteikumu pārkāpšanu, ja to izdara komanda vai komandas dalībnieks, ir atbildīgs komandas pamatlicējs.
 3. Uz grupu attiecas vispārīgie noteikumi par spēlētājiem.
 4. Gadījumā, ja tiek pārkāptas prasības attiecībā uz grupas nosaukumu, grupas dalībnieki atbild solidāri atkarībā no to esamības pārkāpuma izdarīšanas laikā.

GM.

  9. pants. GM: vispārīgie noteikumi.

 1. GM -- spēles meistars, kam piemīt papildus spējas un kuru ieceļ servera administrācija.
 2. GM ieceļ nolūkā palīdzēt uzraudzīt noteikumu ievērošanu.
 3. Ja GM nepiedalās spēlē noteikta laika periodā, tas zaudē savu statusu.
 4. Visas GM veicamas komandas tiek ievadītas logos un administrācija tos izskata.
 5. GM piemīt arī spēlētāja tiesības un pienākumi.
 6. Gadījumā, ja GM pārkāpj noteikums kā spēlētājs, tas tiek attiecīgi arī sodīts kā spēlētājs.
 7. Ja GM pārkāpj savus noteiktus pienākumus, tas zaudē savu statusu.

  10. pants. GM tiesības:

 1. ielikt cietumā spēlētāju, bet nevar viņu atbrīvot. Par ielikšanu cietumā GM paziņo foruma attiecīgā nodaļā, atzīmējot ieslodzīta vārdu, pārkāpuma atkārtotības momentu un pamatojušo pantu;
 2. nepildīt palīga pienākumus, ja par to nebija aprunāts vienošanos;
 3. neslēpt savu statusu;
 4. gadījumā ja nevar tikt galā ar radušos problēmu ielikt pārkāpēju cietumā vai nobloķēt kontu un nodot lietu administrācijai. Šajā gadījumā nepieciešams izdarīt atzīmi foruma attiecīgā nodaļā;
 5. atteikties no pienākuma veikšanas, ja tās neietilpst viņa tiešajos pienākumos. Šāda rīcība neietekmē GM attiecības ar administrāciju un neparedz papildus atlīdzību.

  11. pants. GM pienākumi:

 1. neafišēt savu statusu bez vajadzības;
 2. neizmantot tiesības nolūkā atvieglot spēli vai sniegt labumus jebkuram bez attiecīgas administrācijas atļaujas;
 3. neizskatīt problēmas, kurās nepieciešama administrācijas iejaukšanās;
 4. neizpaust informāciju par serveri, ko viņš uzzināja esot GM;
 5. neizpaust administrācijas nodomus, ja par to nav aprunāts;
 6. būt pacietīgam un tolerantam savu pienākumu pildīšanā.

Palīgi.

  12. pants. Palīgs: vispārīgie noteikumi.

 1. Palīgs -- spēlētājs, kas brīvprātīgi un nesavtīgi pieteicās palīdzēt GM sarunā ar spēlētājiem un jautājumu risināšanā, kas ir saistīti ar spēles gaitu.
 2. Palīgam piemīt arī spēlētāja tiesības un pienākumi.
 3. Administrācija pēc vēlmes var materiāli atbalstīt palīgu.
 4. Ja Jūs gribat kļūt par palīgu, Jums ir jāuzraksta vēstule Administrācijai (VI nodaļa, 23. pants -- rakstīts, kā tas ir izdarāms).
  ATCERIETIES: palīgbūsāna -- tā nav tikai milzīga atbildība, bet arī nebeidzamas Jūsu izturības pārbaudes ar kaudzi privātu kabatā. (c)

  13. pants. Palīga tiesības:

 1. neatbildēt uz jautājumu, ja viņš nezin atbildes;
 2. nepalīdzēt spēlētājiem ar mantām vai zeny;
 3. atteikties no pienākuma veikšanas, ja tās neietilpst viņa tiešajos pienākumos. Šāda rīcība neietekmē palīga attiecības ar administrāciju un neparedz papildus atlīdzību.

  14. pants. Palīga pienākumi:

 1. dalīties ar zināšanām ar spēlētājiem, kuriem pēc tām ir nepieciešamība;
 2. būt pacietīgam un tolerantam savu pienākumu pildīšanā;
 3. paziņot par pārkāpumu GM, ja tādu konstatēja;
 4. nedot norādes uz līdzīgiem BlackWing projektu mājas lapām.

III Pasākumi

Pasākums -- ir noteikts notikums, sacensības, ko organizē GM komanda.

  15. pants. Pasākumu norises kārtība.

 1. Par pasākumu un tam nepieciešamo informāciju paziņo mājas lapā pirms dažām dienām.
 2. Par pasākuma prasībām paziņo mājas lapā.
 3. Dažiem pasākumiem nepieciešama iepriekšējā reģistrācija forumā.
 4. Jautājumus sakarā ar pasākumu uzdod forumā.
 5. Pasākumu organizē:
  1. GM;
  2. pilnvarota persona;
  3. spēlētājs, kas ir atbildīgs par pasākuma norises kārtību. Administrācijai ir tiesības apstādināt tādu pasākumu jebkurā laikā.
 6. Uz pasākuma norises vietu atveras Warp portāls no Pronteras.
 7. Pēc pasākuma nobeiguma atveras Warp portāls uz Pronteru
 8. Ja Spēlētājs zina kur notiek pasākums, viņš var patstāvīgi tikt uz pasākuma norises vietu.
 9. Spēlētājs, kas nokavēja pasākuma sākumu tajā nepiedalās.
 10. Pasākuma norises laikā nedrīkst pārtraukt GM runu.

IV Programmatūra

  16. pants. Vispārīgie noteikumi.

 1. Ir izmantojams noteikts atjaunots klients, kas ir speciali izstrādāts serveriem BlackWing (pieejams BlackWing mājas lapā vai DC).
 2. Gadījumā, ja ir izmantota cita programma, kas neatbilst speciali izstrādātam klientam, administrācijai ir tiesības traktēt šādu darbību kā mēģinājumu izmantot pretlikumīgu pieeju serverim un pakalpojumiem.
 3. Bez servera administrācijas piekrišanas Spēlētājs neievada izmaiņas klienta programmā, nemaina mapes, kur atrodas RO klients, saturu. Pretējā gadījumā šāds modificēts klients neatbilst speciali izstrādātam klientam.
 4. Konstruktīvos ierosinājumus par servera programmatūru Jūs varat izteikt vai nu forumā, vai rakstiski, uzrakstot vēstuli administrācijas pārstāvjiem.

V Vārds

Vārds -- tēls, ģildes, komandas, pieradinātā moba vārds, vai Spēlētāja statuss ģildijā.

  17. pants. Vispārīgie noteikumi.

 1. Vārds ir sakarīgs,estētisks un pieklājīgs, kas neapvaino pārējos spēles dalībniekus un nesakrīt ar GM vārdiem.
 2. Vārds ir viegli sālāms un uzrakstāms, kas nesatur burtu un ciparu sajaukšanos. (Piemēram, Jānis 72, bet ne: Z3r0).
 3. Vēlams, lai vārds sāktos ar lielo burtu un nesaturētu citus lielus burtus.
 4. Tēli, kuru vārdi neatbilst prasībām, tiks pārdēvēti piespiedu kārtā vai izdzēsti.
 5. Ģildes, kuru vārdi neatbilst prasībām, tiks likvidētas piespiedu kārtā. Ģildes dalībnieki tiks sodīti.
 6. Komandas, kuru vārdi neatbilst prasībām, tiks likvidēti piespiedu kārtā. Komandas dalībnieki tiks sodīti.

  18.pants. Aizliegtie vārdi:

 1. kas satur RO profesiju nosaukumus;
 2. kas satur RO pilsētu nosaukumus;
 3. kas satur RO NPC vārdus;
 4. kas satur simbolus: (! ( ) - : ; > < ? . , u.c.);
 5. kas satur tādus vārdus kā BlackWing, RO, Ragnarok vai citu serveru vai spēļu nosaukumus.

IV Sarakste ar Administrāciju

  19. pants. Vispārīgie noteikumi.

 1. Jebkura vēstule ir rakstāma īsi un konsekventi, satur Spēlētāja loginu, un sūtama uz adresi: ragnarok@blackwing.lv
 2. Pirms vēstules uzrakstīšanas pārliecināties, ka paši nevarat tikt galā.
 3. Vēstules tiek izskatītas nedēļas laikā.
 4. Vēstules, kas neatbilst prasībām netiks izskatīti.
 5. Vēstule bez temata visticamāk netiks izskatīta.

  20. pants. Vēstule "sūdzība".

 1. apstiprināma ar ekrānšāviņu;
 2. satur iesaistītu Spēlētāju vārdus un notikuma norises aptuveno laiku;
 3. satur vēstules tematu:
   "Jail" -- ja temats attiecas uz nepatiesi notiesāto, ielikto cietumā, vai bana gadījumā.
  1. "Bad Admin" -- ja sūdzība ir par administrācijas rīcību.
  2. "Complaint" -- ja tā ir jebkura cita sūdzība.

  21. pants. Vēstule "lūgums".

 1. Satur vēstules tematu:
  1. "Password Change" -- paroles nomaiņas lūguma gadījumā. Papildus jāuzrada iepriekšējā un iespējama jauna parole.
  2. "Petition" -- jebkura cita lūguma gadījumā. Ja lūgums attiecas uz Spēlētāja tēlu, norāda to vārdu.

  22. pants. Informatīvas vēstules.

 1. Satur vēstules tematu:
  1. "Bug" -- kļūdas gadījumā. Papildus jāapraksta tā un atzīmēt iespējamas sekas;
  2. "Information" -- jebkuras citas informatīvas vēstules gadījumā.

  23. pants. Vēstule - pieteikums uz palīga amatu.

 1. satur vēstules tematu Helper;
 2. satur Spēlētāja vārdu;
 3. satur atbildes uz jautājumiem:
  1. kādēļ tas ir Jums vajadzīgs;
  2. vai esat iepazinies(-usies) ar palīga pienākumiem;
  3. vai esat bijis(-usi) sodīta;
  4. cik bieži Jūs esat online;
  5. kāpēc tieši Jūs un kāpēc Jūs nebūsiet lieks(-a);
 4. satur informāciju par Spēlētāju personību:
  1. vecums;
  2. dzimums;
  3. Ragnarok spēlēšanas ilgums, cik daudz un cik sekmīgi mēģinājāt profesijas;
  4. papildu informācija par sevi pēc vēlmes.

Noteikumi pieņemti: 2006. gada 1. februārī, pārtulkoti latviešu valodā 2006. gada 12. decembrī.
Noteikumi stājās spēkā: 2006. gada 1. februārī.
Noteikumus sagatavoja: deadstar, Axel vadībā.
Noteikumu versiju latviešu valodā sagatavoja: Miledy, -=-[IMiGS]-=-

Piezīme 2: Noteikumiem, rakstītiem krievu valodā, ir priekšnoteicoša nozīme. Tas nozīmē, ka, ja kādam pantam tulkojumā tikusi pazaudēta pirmatnēja nozīme, tad vērā tiks ņemta noteikuma versija krievu valodā.

Pielikums:

Soda piemērošanas kārtība
Pārkāpuma pantsSods par izdarīto
pārkāpumu
pirmo reizi
otro reizitrešo reizi utt.
  I-3. pants, 1.
  I-3. pants, 2.
  I-3. pants, 3.
  I-3. pants, 8.
  II-7. pants, 8.
  Mute 3 stundas  Mute 6 stundas  Mute 12 stundas
  I-3. pants, 4.
  I-3. pants, 5.
  I-3. pants, 7.
  I-3. pants, 9.
  II-7. pants, 12.
  II-7. pants, 13.
  Mute 15 minūtes  Mute pusstunda  Mute 1 stunda
  I-3. pants, 6.  Mute 1 stunda  Mute 2 stundas  Mute 4 stundas
  I-3. pants, 10.
  I-3. pants, 11.
  Bans 24 stundas  Bans 48 stundas  Bans 2 nedēļas
  II-7. pants, 1.
  II-7. pants, 3.
  II-7. pants, 4.
  II-7. pants, 5.
  II-7. pants, 6.
  II-7. pants, 9.
  Bans 24 stundas  Bans 3 dienas  Bans 1 nedēļa
  II-7. pants, 7.   Veikala aizveršana piespiedu kārtā
  II-7. pants, 10.   Bans uz visu laiku bez iespējas atjaunot kontu  Servera pieejas bloķēšana (pēc IP)
  II-7. pants, 11.   Bans 2nedēļas  Bans uz visu laiku bez iespējas atjaunot kontu  Servera pieejas bloķēšana (pēc IP)
  II-11. pants, 2.   GM zaudē savu statusu. Viņš un viņa līdzizdarītājs saņem banu uz 2 nedēļām.
  II-11. pants, 4.
  II-11. pants, 5.
  II-11. pants, 6.
  GM saņem rājienu.  GM zaudē savu statusu
  III-15. pants, 10.  Mute pusstunda

 

Register
Download


BlackWing
IP: 87.110.89.186
Server Status:
Login Server OFF
Char Server OFF
Map Server OFF
5x/5x/3x

On-line: 0
TOP on-line: 45
 
    
 
www.GAMELOT.ru - āńå äė’ ONLINE-čćš  
Top.LV

 Copyleft © Alex Galak. All Lefts Reserved.
Page loaded in 1.502 seconds.